Pax II Herbal Vaporizer Flat Mouthpiece

Pax II Herbal Vaporizer Flat Mouthpiece

PAX

$17.50

Flay outhpiece for the Pax II herbal vaporizer. 
 
Totally Discreet Shipping