Pax II Herbal Vaporizer Flat Mouthpiece

Pax II Herbal Vaporizer Flat Mouthpiece

PAX

$19.99

Flay outhpiece for the Pax II herbal vaporizer. 
 
Totally Discreet Shipping