Pax II Herbal Vaporizer Flat Mouthpiece

Pax II Herbal Vaporizer Flat Mouthpiece

PAX

$17.50


Flay outhpiece for the Pax II herbal vaporizer.

 
 
Totally Discreet Shipping